سرور مجازی کانادا

OVH Canada VPS 1
 • 1vCore CPU
 • 1GB میزان RAM
 • 20GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • آنی مدت تحویل
OVH Canada VPS 2
 • 1vCore CPU
 • 2GB میزان RAM
 • 30GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • آنی مدت تحویل
OVH Canada VPS 3
 • 2vCore CPU
 • 4GB میزان RAM
 • 40GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • آنی مدت تحویل
OVH Canada VPS 4
 • 3vCore CPU
 • 6GB میزان RAM
 • 60GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • آنی مدت تحویل
OVH Canada VPS 5
 • 4vCore CPU
 • 8GB میزان RAM
 • 80GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • آنی مدت تحویل
OVH Canada VPS 6
 • 6vCore CPU
 • 12GB میزان RAM
 • 120GB فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • آنی مدت تحویل