نمایندگی SSD دیتاسنتر ovh فرانسه

Plan 1

5 گیگ فضا
5 اکانت
100G ترافیک
تحویل آنی

Plan 2

10 گیگ فضا
10 اکانت
200G ترافیک
تحویل آنی

Plan 3

20 گیگ فضا
20 اکانت
400G ترافیک
تحویل آنی

Plan 4

30 گیگ فضا
30 اکانت
600GB ترافیک
تحویل آنی

Plan 5

40 گیگ فضا
40 اکانت
800GB ترافیک
تحویل آنی

Plan 6

50 گیگ فضا
50 اکانت
1TB ترافیک
تحویل آنی