نمایندگی NVMe دیتاسنتر OVH فرانسه

Plan 1

  5 گیگ
  5 اکانت
  100G
  تحویل آنی

Plan 2

  10 گیگ
  10 اکانت
  200G
  تحویل آنی

Plan 3

  20 گیگ
  20 اکانت
  400G
  تحویل آنی

Plan 4

  30 گیگ
  30 اکانت
  600GB
  تحویل آنی

Plan 5

  40 گیگ
  40 اکانت
  800GB
  تحویل آنی

Plan 6

  50 گیگ
  50 اکانت
  1TB
  تحویل آنی